Eğitim ve Danışmanlık

İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

 

Eğitim İçeriği:

1. Genel konular

            a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

            b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

            c) İşyeri temizliği ve düzeni,

            ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

            a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

            b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

            c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

            ç) İlkyardım

3. Teknik konular

            a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

            b) Elle kaldırma ve taşıma,

            c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

            ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

            d) Ekranlı araçlarla çalışma,

            e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

            f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

            g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

            ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

            h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

            ı) Tahliye ve kurtarma

 

 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ;

15/05/2013 tarihli Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usül ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre iş yerlerinde verilmesi zorunlu olan eğitimlerin verilme şekilleri belirlenmiştir.

MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

Bu yönetmeliğe göre ve yapılmış olan risk değerlendirmelerine göre oluşan tehlike ve riskler ışığında 1 yıl süreli bir eğitim planı yapılması gerekmektedir bu eğitim planına göre :

 

Eğitim süreleri ve konuları

MADDE 11 – (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

olarak her çalışan için düzenlenir.