İş Güvenliği Hizmetleri

İşİş Güvenliği Hizmetleri
İş Güvenliği Hizmetleri
 

Evrensa ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği ( İsg ) Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

 

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek İş Sağlığı ve Güvenliği ( İsg ) Kurulu çalışmalarına katılmak Yıllık Çalışma Planı hazırlamak Eğitim Planı hazırlamak İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak Risk Değerlendirmesi yapmak Acil Durum Planı hazırlamak Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak İç Yönetmelik hazırlamak İş İzni Prosedürü hazırlamak Çalışma talimatları hazırlamak İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

·         İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

·         İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ( İsg ) ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

·         İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

·         İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

·         İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

·         Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

·         İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

·         Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

·         Çalışma ortamıyla ilgili iş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

·         Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

·         Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

·         Bakanlıkça belirlenecek İş Sağlığı ve Güvenliğini ( İsg) ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

·         İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

·         Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek İş Sağlığı ve Güvenliğiyle (İsg) ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

·         Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

·         Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği ( İsg ) Yönetmeliğine göre İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Süreleri

1 - İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 

(İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 12)

          a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

          b) Diğer işyerlerinden:

     1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

 

      2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

 

      3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

2 - Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

3 - Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

4 - Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

 

5İş Güvenliği Uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür. Güvenliği Hizmetleri
 
Evren ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.
 
 
 
İş Güvenliği Hizmetlerimiz
 
İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak Yıllık Çalışma Planı hazırlamak Eğitim Planı hazırlamak İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak Risk Değerlendirmesi yapmak Acil Durum Planı hazırlamak Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak İç Yönetmelik hazırlamak İş İzni Prosedürü hazırlamak Çalışma talimatları hazırlamak İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
 
 
İş güvenliği uzmanlarının görevleri
 
 
 
İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
 
·         İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
 
·         İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 
·         İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 
·         İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
 
 
 
·         İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 
·         Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 
·         İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 
·         Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
 
·         Çalışma ortamıyla ilgili iş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
 
·         Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 
·         Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 
·         Bakanlıkça belirlenecek İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.
 
·         İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 
·         Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 
·         Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 
·         Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 
 
 
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Süreleri
 
 
 
1İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
 
(İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 12)
 
·         a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
 
·         b) Diğer işyerlerinden:
 
o    1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
 
o    2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
 
o    3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
 
2Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 
3Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 
4Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 
5İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.İş Güvenliği Hizmetleri
 
Evren ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.
 
 
 
İş Güvenliği Hizmetlerimiz
 
İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak Yıllık Çalışma Planı hazırlamak Eğitim Planı hazırlamak İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak Risk Değerlendirmesi yapmak Acil Durum Planı hazırlamak Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak İç Yönetmelik hazırlamak İş İzni Prosedürü hazırlamak Çalışma talimatları hazırlamak İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
 
 
İş güvenliği uzmanlarının görevleri
 
 
 
İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
 
·         İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
 
·         İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 
·         İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 
·         İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
 
 
 
·         İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 
·         Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 
·         İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 
·         Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
 
·         Çalışma ortamıyla ilgili iş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
 
·         Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 
·         Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 
·         Bakanlıkça belirlenecek İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.
 
·         İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 
·         Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 
·         Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 
·         Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 
 
 
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Süreleri
 
 
 
1İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
 
(İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 12)
 
·         a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
 
·         b) Diğer işyerlerinden:
 
o    1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
 
o    2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
 
o    3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
 
2Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 
3Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 
4Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 
5İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.