Sağlık Raporu

Sağlık Tarama (Mobil Tarama)

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde işe girişte ve iş değişikliğinde sağlık muayenesi ve sağlık raporu zorunlu kılınmıştır.

Sağlık tetkiki yaptırılmayan her bir işçi için işyerlerine 1078 Lira ceza kesilecektir.

Yeni yasasının “sağlık gözetimi” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur.

Sağlık gözetimi 

MADDE 15- (1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

 

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

5) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

6) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

7) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporu, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

8) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

9) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

 

Sağlık Tarama (Mobil Tarama) Hizmetlerimiz 

1) Akciğer Grafisi

2) Odiometri (İşitme Testi)

3) Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

4) Portör Muayenesi

5) Aşılar

6) Laboratuvar Tetkikleri

 

ØKan sayımı (Hemogram)

ØTam idrar tahlili

ØKaraciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)

ØBöbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)

ØHepatit B testi

ØSerolojik tetkikler

Øİdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol

ØVanil mandelik asit

ØHipurik asit. v.b. 

 

Sağlık Tarama  (Mobil Tarama) aracımız ile hizmetlerimizi vermekteyiz.

Sağlık Tarama (Mobil Tarama)

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde işe girişte ve iş değişikliğinde sağlık muayenesi ve sağlık raporu zorunlu kılınmıştır.

Sağlık tetkiki yaptırılmayan her bir işçi için işyerlerine 1078 Lira ceza kesilecektir.

Yeni yasasının “sağlık gözetimi” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur.

 

Sağlık gözetimi 

MADDE 15- (1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak Sağlık Tarama tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

 

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

5) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

6) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

7) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporu, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

8) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

9) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

 

Sağlık Tarama(Mobil Tarama) Hizmetlerimiz 

1) Akciğer Grafisi

2) Odiometri (İşitme Testi)

3) Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

4) Portör Muayenesi

5) Aşılar

6) Laboratuvar Tetkikleri

 

Sağlık Tarama(Mobil Tarama)

 

ØKan sayımı (Hemogram)

ØTam idrar tahlili

ØKaraciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)

ØBöbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)

ØHepatit B testi

ØSerolojik tetkikler

Øİdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol

ØVanil mandelik asit

ØHipurik asit. v.b. 

 

Sağlık Tarama (Mobil Tarama) aracımız ile hizmetlerimizi vermekteyiz.